ડાઉન હાઇ સ્પીડ પ્રેસ (એચએક્સ શ્રેણી) ખેંચો

  • Pull Down High Speed Press (HX series)

    ડાઉન હાઇ સ્પીડ પ્રેસ (એચએક્સ શ્રેણી) ખેંચો

    ડાયા સીધી બાજુ ડબલ ક્રેન્ક પંચ પ્રેસ વી.એસ. અન્ય સીધી બાજુ ડબલ ક્રેંક પ્રેસ દયા પ્રેસ દયા પ્રેસ: પ્લેટફોર્મ અને સલામતીની વાડ સાથે, ક્લચની જાળવણી અને ઠંડક તેલના પરિવર્તન માટે અનુકૂળ, મુખ્ય મોટર પટ્ટો looseીલો અને સરળ છે, અને અનુગામી જાળવણી માટે અનુકૂળ છે. . સલામત અને વધુ અનુકૂળ. અન્ય દબાવો અન્ય પ્રેસ: જાળવણી મંચ વિના. ક્લચની જાળવણી, ઠંડકનું તેલ બદલવું, મુખ્ય મોટર પટ્ટામાં છૂટક ગોઠવણ, વગેરે ...